Zastrzyk gotówki

Po przyjściu na świat naszego upragnionego dziecka, mamy dużo obowiązków, związanych z załatwieniem różnych formalności. Najlepiej sporządzić sobie taką listę, dopóki chodzimy w ciąży, co ułatwia sprawę po porodzie. Jednym z takich punktów na naszej liście jest becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 złotych, za urodzenie żywego dziecka. Becikowe przysługuje się: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). Becikowe jest wypłacane od 2006 roku. W tamtym czasie przysługiwało się wszystkim, jednak w pewnym momencie uległo to zmianie i teraz przysługuje tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę, natomiast drugim warunkiem jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, że przyszła mama była pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Becikowe jest nieopodatkowane, może je odebrać matka lub ojciec, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka. Żeby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek do 12 miesiąca po urodzeniu dziecka, gdy ma już nadany numer pesel. Składa się go w urzędzie, który zajmuje się w danej gminie wypłacaniem świadczeń. Najważniejsze, żeby osoba starająca się o świadczenie, wiedziała jakie dokumenty do becikowego są potrzebne. A mianowicie:
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia
-kserokopię dowodu osobistego rodzica wnioskującego o becikowe oraz jego małżonka/-nki
-zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, wydawane przez lekarza lub położną; zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko lub są jego prawnymi bądź faktycznymi opiekunami,
-oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko,
-dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok,
-oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
-oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
-oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
-zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
-odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną.
Decyzja o przyznaniu becikowego musi być wydana w terminie 30 dni, od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeśli wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca, wypłata nastąpi do końca miesiąca, jeśli po 10, wypłata nastąpi do końca następnego miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here